Moció de JxCast per a la incorporació de mètodes ètics de control cinegètic al nostre territori

La legislació sobre protecció dels drets dels animals al nostre país ha avançat molt els darrers anys, des del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, passant per altres normatives sectorials o la  pròpia reforma de l’ordenança Municipal recentment aprovada, fins a la reforma del Codi Civil, la Llei Hipotecària o la Llei d’Enjudiciament Civil.

La incorporació de mètodes de control ètic de les poblacions d’animals, tant en l’àmbit natural, rural, periurbà i urbà  en les estratègies i els sistemes de gestió de la biodiversitat que les administracions  tenen encomanades, no solament és una exigència per motius ètics i d’eficàcia i eficiència, sinó també per la cada vegada més gran sensibilització i conscienciació socials davant la necessitat de superar pràctiques cruels i allunyades del respecte i la compassió que mereixen totes les espècies animals.

Cada vegada son més els exemples de programes i estratègies de control ètic de poblacions d’animals, especialment en entorns urbans, com és el cas de la introducció de l’alimentació de les poblacions de coloms amb pinso medicalitzat amb nicarbazina, a través de dispensadors automàtics, amb resultats molt satisfactoris.

Darrerament però, la sobre població de porcs senglars arreu de Catalunya i els problemes que aquest fenomen porta associats ha accelerat el debat sobre la necessitat de superar el mètode tradicional de control d’aquestes poblacions, a través de la caça i les autoritzacions de batudes, o de captura amb sedació i sacrifici, amb l’adopció de mesures de control ètic. L’increment de captures en algunes zones afectades per aquesta sobre població no ha comportat però la reducció del nombre d’individus, amb la qual cosa s’ha acreditat que aquests mètodes de control de les poblacions de senglars no resulten efectius, més enllà de les consideracions ètiques que comporta. L’increment de la pressió cinegètica provoca un increment de la fertilitat de l’espècie i una disminució de l’edat reproductiva que provoca un efecte contrari al perseguit.

Recentment s’han donat a conèixer els resultats del Projecte d’immunocontracepció en senglars urbans i periurbans (2017-2021) impulsat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i coordinat per un equip d’investigadors liderat per Manuel López Béjar, i amb la col·laboració d’altres experts i científics de diferents organismes i institucions internacionals. La prova pilot ha fet servir la vacuna Gonacon amb la que es creen anticossos enfront la proteïna de les hormones que afavoreixen la funció reproductora dels mamífers. En aquest projecte hi han col·laborat els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Matadepera i Vacarisses. Els tres darrers, veïns del nostre municipi amb els quals compartim a més el Parc Natural, cosa que ens fa partícips indirectament, ja que els senglars lògicament no entenen de fronteres entre municipis.

L’abordatge de la problemàtica de la sobre població de senglars en una bona part del territori requereix de la implementació d’un conjunt de mesures a curt, mig i llarg termini, que incorporin també les estratègies de control ètic de les poblacions, tenint en compte els bons resultats preliminars obtinguts en l’esmentat pla pilot, que continuarà els seus treballs durant l’any 2022.

Per tots els motius exposats, Junts per Castellar proposa al ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès l’adopció dels següents

ACORDS:

1,- Intensificar les campanyes d’informació i sensibilització ciutadana sobre la necessitat de no alimentar els senglars, de manera directa o indirecta ( com pot ser deixant bosses d’escombraries a terra) especialment en aquells punts del territori més propers als espais naturals.  Així com donar a conèixer la seva etologia i l’educació en l’actuació davant la presència fortuïta d’aquests animals, per evitar accidents i lesions.

2.- Vetllar perquè els senglars no accedeixin als contenidors, existeixen diferents models de tancaments pensats a aquests efectes. Protegir els perímetres dels cultius afectats per la seva presència o a terrenys particulars i parcs públics on no es vulgui atreure la seva presència.

3.- Re introduir al medi natural, sempre que sigui possible, els exemplars capturats al medi urbà i periurbà, i si cal ubicar-los a zones on cal tenir controlat el seu accés a menjar i aigua, de manera que s’eviti el seu retorn al medi urbà.

4.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al projecte pilot de la Diputació de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona per al control ètic de les poblacions de senglars que es porta a terme a través de la vacuna contraceptiva Gonacon, a l’empara de les competències atribuïdes pels articles 7, 25 i 27 de la Llei de Bases de Regim Local i els articles 86.1 i 2, i article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Cosa que s’ha de fer no només atenent al sentit ètic de la present moció, sinó al fet de compartir parc natural amb poblacions veïnes que sí ho estan fent, amb la conseqüent pèrdua econòmica que comporta esterilitzar animals que després poden ser abatuts pel fet de moure’s lliurement pel Parc Natural.

5.- Fer un estudi sobre la necessitat de crear passos de fauna salvatge i fauna protegida per pal·liar els efectes que poden ocasionar les carreteres i camins que travessen els nostres espais naturals. A més de pal·liar també els efectes de l’excessiu fraccionament del territori provocat per les diverses infraestructures que trobem arreu del país.

6.- Instar les autoritats competents a reforçar el control a les vies de circulació per fer respectar la senyalització viària i els límits de velocitat, per tal de reduir els accidents a les zones on el senglar és present.

7.- Reforçar la formació dels policies locals, i en el seu cas posar en marxa protocols específics per facilitar la seva actuació en les primeres diligències d’actuació davant els requeriments efectuats per veïns a causa de l’incompliment de les distàncies de seguretat en la caça, sens perjudici de les competències dels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra.

8.- Executar les polítiques territorials que apliquin els estudis elaborats pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya sobre la permeabilitat territorial.

9.- Promoure la modificació de l’article 9 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, en el sentit d’incloure la previsió sobre el control per mitjans no letals de poblacions d’animals silvestres i espècies cinegètiques.

Per tots els motius exposats, Junts per Castellar ha proposat al ple de l’Ajuntament l’Adhesió a aquest projecte que, per sort, es va votar favorablement per tots els grups del consistori excepte el grup de Ciutadans.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l\\\'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.   
Privacidad