1.- VILA PER TREBALLAR

Potenciar l’activitat econòmica per a reduir l’atur, facilitar creació de treball per a totes les edats i millorar la qualitat i l’estabilitat a la feina.

ACCIONS:
1.- Millorar la capacitació de les persones aturades mitjançant la cooperació amb empreses tant locals com properes i organismes específics. Elaborar propostes per detectar les necessitats específiques de la població de Castellar i els nuclis descentralitzats.
2.- Millorar la capacitació i la formació de totes les persones que vulguin créixer professionalment, a traves de programes propis i en col•laboració amb d’altres administracions. Amb un èmfasi especial a autònoms i emprenedors, així com a col•lectius d’empreses.
3.- Creació de programes especials per a col•lectius amb necessitats diverses i risc d’exclusió social.
4.- Programa de recolzament a empreses i a autònoms locals per fomentar el creixement econòmic, valorant mecanismes per a la implantació de noves empreses als nostres espais industrials buits.
5.- Es revisaran i milloraran els mecanismes d’atenció a l’empresa existents a l’ajuntament i a l’oficina virtual per tal de millorar l’accés a la informació i als tràmits locals.
6.- Incorporació de pactes de concertació econòmica i social amb entitats i institucions de sectors diferents per a potenciar la seva eficàcia.
7.- Crearem un consell Municipal de l’Economia Social.
8.- Desenvoluparem programes de responsabilitat social corporativa entre les empreses.
9.- Repensar i potenciar l’espai de co-working de Castellar.

2.- VILA PER L’ EQUITAT I LA JUSTÍCIA SOCIAL
Garantir l’equitat, la justícia social i el benestar de totes les persones sense distinció. Atenent a la diversitat.

1.- Elaboració d’un nou Pla Local d’Acció en matèria de Serveis Socials que s’adapti a les necessitats reals de les persones del poble.
2.- Increment dels recursos destinats a pal•liar situacions d’emergència social i desequilibris en els ciutadans.
3.- Ampliarem els serveis d’atenció a domicili per donar resposta a la demanda real del poble.
4.- Elaborarem un nou pla d’inclusió social que treballi per tal de garantir els drets de totes les persones sense cap tipus de distinció, atenent tots els tipus de diversitat.
5.- Crear un servei de mediació per a famílies en risc de sobreendeutament i/o desnonament de l’habitatge així com crear la bossa d’ajuts per a urgència i donar suport a les famílies i persones en situació de risc d’exclusió residencial i/o energètica i de serveis.
6.- Mobilitzar els habitatges buits que estiguin en mans de financeres i grans propietaris per a convertir-los en habitatges de lloguer social.
7.- Crear un Pla integral d’habitatge sostenible i just.
8.- Millorar l’eficiència energètica i de subministraments de les llars per tal de convertir-nos en vila intel•ligent.
9.- Proposar una rehabilitació i manteniment del parc d’habitatges del poble a través d’una cultura col•laborativa.
10.- Treballar perquè les comunitats veïnals esdevinguin espais naturals de socialització i de cohesió social de tots els territoris de Castellar.
11.- Millorar el reglament municipal per a la igualtat de gènere. I obrir punts d’atenció per fomentar el respecte a la diversitat sexual i d’identitat de gènere.
12.- Crear el punt dels drets Civils i no Discriminació per tal de defensar i garantir els drets de les persones en especial a igualtat i no-discriminació de cap tipus.
13.- Impulsar millores en la informació, participació i sensibilització vers les persones amb capacites diverses i les seves famílies.
14.- Treballar per destacar la importància de la salut mental i evitar-ne l’estigma social.
15.- Crear un espai de suport i relació entre diferents entitat d’ajut social relacionades amb malalties rares i diversitat.
16.- Reclamar a l’administració competent una millora dels serveis del CAP, tant en horaris com en facultatius.
17.- Implantar progressivament un model de poble pensat pels nens, gent gran i persones amb problemes de mobilitat.
18.- Crear una oficina real per l’atenció de la violència de gènere.
19.- Promoure l’elaboració d’un pla d’igualtat i inclusió pel municipi.
20.- Promoure l’esport femení, el seu accés als equipaments municipals i a competicions d’alt nivell.

3.- VILA PER VIURE i GAUDIR-LA
Treballar per millorar el model urbà, potenciar la mobilitat sostenible, la connectivitat intra i interurbana. Per un model de vila intel•ligent i sostenible energèticament i en matèria de manteniment, i amb una política activa en temes de recuperació i disminució de deixalles i residus.
1.- Repensar el model urbà a través de debats col•laboratius i oberts a tota la ciutadania. Plantejant nous usos del territori que ens portin a nous dissenys per a la regeneració i re-urbanització dels espais.
2.- Pla de mobilitat sostenible i intel•ligent que tingui en compte la mobilitat dins i fora la vila. Amb un sistema de transport intra i interurbà més adequat a les necessitats reals del poble.
3.- Replantejar els espais públics i funcionals tenint en compte la diversitat de barris i nuclis habitats de Castellar.
4.- Replantejament dels carrils bici dins del pla de mobilitat.
5. Optar per la creació de 150 noves places d’aparcament distribuïdes pel centre de Castellar.
6. Fer mans i mànigues perquè el pàrquing del mercat obri els diumenges.
7. Garantir 1 hora gratuïta per a tothom que hi aparqui per comprar als petits negocis del centre, sense distinció del comerç on es consumeixi (actualment això recau sobre el comerciant i molts no ho ofereixen).
8.- Aplicar mesures actives i coherents per a la disminució de deixalles, augmentar la recollida selectiva i fomentar la reutilització, així com el tractament dels residus. Invertir en el nou model de tractament de residus i alhora en l’aprofitament d’espais buits del polígon.
9.- Dotar les urbanitzacions amb contenidors adequats a les seves característiques i d’un servei efectiu de recollida de brossa orgànica i vegetal.
10.- Millorar l’abastament energètic i d’aigua a totes les zones del poble, sense fer distincions entre els diferents nuclis urbans.
11.- Desenvolupar un nou model de seguretat ciutadana eficaç, garantint els drets, les llibertats i l’ordre i que sigui una eina d’impuls de la convivència i de protecció en situacions d’emergència.
12.- Integrar les necessitats dels diferents nuclis de Castellar dins del model de vila per tal de garantir els mateixos serveis a tota la població.
13.- Treballarem en la construcció de places i anelles verdes al poble, tot mantenint i /o recuperant elements patrimonials històrics i naturals per a garantir la preservació dels mateixos.
14.- Recolzarem totes les entitats que treballen per a la millora de la qualitat de vida dels animals del poble. De la mateixa manera, revisarem les ordenances municipals al respecte.
15.- Redactarem un pla per incentivar la tinença responsable d’animals de companyia, alhora que dissenyarem accions pensades per a la integració dels mateixos de manera saludable i segura dins l’activitat pròpia de la vila, amb programes d’educació i suport als possibles amos i adoptants d’animals.
4.- VILA PER A LES PERSONES I EL SEU CREIXEMENT
1.- Promoure l’educació i formació de qualitat per a tothom i durant tota la vida, millorant les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius del poble.
2.- Activar el model de ciutat educadora.
3.- Recolzar les entitats educatives i culturals que aporten models transversals i amb programes que potenciïn la creativitat i la interrelació.
4.- Apostar per una oferta cultural àmplia, diversa i transversal. Amb la creació de setmanes i/o cicles temàtics per tal d’acostar la ciència, la tecnologia, l’art, l’escriptura, la lectura, la música, el teatre, el cinema, o la dansa.
5.- Crear programes per conèixer les inquietuds i necessitats dels joves i poder fomentar-ne les seves capacitats i formació.
6.- Es potenciarà la creació de nous cicles formatius i ocupacionals per tal d’augmentar les capacitats i oportunitats dels nostres joves, tot impulsant projectes de transició escola-treball.
7.- Es treballarà en plans de formació per a adults més adaptats a les noves necessitats tant per augmentar capacitats de cara al món laboral com per al gaudi personal.
8.- Es crearan ajuts a l’estudi condicionats a criteris valoratius tant per a joves com per a adults.
9.- Es proposa la creació d’un pla de beques i ajuts en l’àmbit de la conciliació d’estudis de diferents disciplines, i també de la conciliació d’estudis i altres activitats com les esportives i musicals.
10.- Fer una aposta clara per dinamitzar una àrea d’oci nocturn, compatible amb la seguretat i el descans dels veïns, a la zona adjacent a la nova ciutat esportiva i de lleure que volem promoure.
11.- Crear un servei d’acompanyament de joves per conciliar estudis i activitat extra-acadèmiques, capacitat per ajudar-los a trobar beques.
12.- Consolidar els ajuts a la mobilitat per a estudiants, relacionant-los amb la renda de la unitat familiar i els mèrits de l’estudiant.
13.- Introduir una quota del 10% del lloguer social per a joves del poble.
14.- Crear incentius per a empreses del poble, per a la contractació de joves amb residència a Castellar.
15.- Es crearà un espai de salut i bones pràctiques, enfocat a criteris de vida saludable, esport, alimentació. En espacial èmfasi a l’ajut per part de professionals a les persones vulnerables: anorèxia, bulímia..
16.- Redactarem un pla integral de Lleure Educatiu, que plantegi nous escenaris per a millorar la situació del lleure educatiu al poble
17.- Construir una ciutat esportiva a la zona del Pla de la Bruguera, en sincronia amb les pistes d’atletisme, que doni suport al teixit esportiu i d’oci del poble.
18.- Es crearan ajuts per a la pràctica esportiva dels infants i joves del poble.
19.- Es revisaran les instal•lacions esportives municipals per tal d’ajustar-les a les necessitats reals d’ús conservació i gestió i poder augmentar-ne la seva qualitat.
20.- Es buscarà una solució definitiva a la manca de piscines públiques de Castellar.
21.- Es recolzarà l’activitat de les entitats esportives del poble, alhora que es promouran sinèrgies entre elles i es potenciaran el seus valors.
22.- Vetllarem pel bon funcionament de l’Obra Social Benèfica així com l’atenció al col•lectiu de gent gran del poble i les seves necessitats.
23.- Es crearà una oficina de dinamització de la gent gran, tot recolzant els casals d’avis, potenciant activitats per a persones grans, dins i fora del poble.
5.- VILA PARTICIPATIVA
Crear mecanismes senzills i diversos per tal de facilitar la participació, la implicació i la col•laboració efectiva de la ciutadania en la gestió i el govern del poble, decidint quines accions són prioritàries i com s’han de dur a terme. Així com racionalitzar l’administració local.

1.- Millorarem la qualitat democràtica en la presa de decisions, tot establint mecanismes de participació tant política com social amb la ciutadania .
2.- Treballarem per impulsar la participació real en els pressupostos i les decisions importants a l’hora de definir el poble que volem.
3.- Farem un pla per crear seus a cada nucli urbà de manera que cap veu no es quedi sense opinar.
4.- Millorarem i incrementarem els sistemes d’informació a través de diversos mecanismes per tal d’augmentar l’accessibilitat per a tothom.
5.- Vetllarem per tal de garantir una millor gestió dels serveis públics, que siguin més eficients, propers i flexibles alhora de fer tràmits administratius.
6.- Millorarem la comunicació i transmissió d’informació per part de l’Ajuntament i vetllarem per uns mitjans de comunicació transparents i transversals.
7.- Desenvoluparem una política de foment de l’associacionisme i el voluntariat per consolidar el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciarem el vessant comunitari i promourem la implicació de la ciutadania a l’entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.
8.- Proporcionarem espais per al debat i la reunió d’associacions i entitats.

6. VILA OBERTA AL MÓN I FINESTRA DEL PARC NATURAL
Projectar el poble al món, reforçant les seves capacitats i la seva potencialitat sense donar l’esquena al parc natural.
1.- Promourem totes aquelles activitats culturals, esportives i/o associatives que ens donin un tret identitari diferent a les poblacions que ens envolten, com els pessebres, el pessebre vivent de Sant Feliu, els aplecs, etc.
2.- Es recuperaran iniciatives com la Setmana del Pallasso, i se’n recolzaran de noves que aportin singularitat i potencialitat al poble.
3.- Millorarem les capacitats del poble i el seu entorn com a recurs turístic i turístic-rural.
4.- Incentivarem jornades, fires i congressos lligats al desenvolupament sostenible, ciutats intel•ligents i en tots aquells temes de gran actualitat i demanda per part de possibles usuaris.
5.- Reutilitzarem naus industrials per al sector de congressos i fires.
6.- Potenciarem la vila a l’exterior a través d’activitats culturals i esportives.
7.- Treballarem en la implantació d’un pla d’ús i conservació del Parc Natural, en col•laboració amb els altres ajuntaments del parc.
8.- Treballarem en un projecte de Ripoll, viu el riu. Per tal de treballar amb la resta de municipis per a la recuperació de la salut del riu i com aprofitar-lo i gaudir-ne sense malmetre’l, a través d’un programa d’educació ambiental i d’una legislació municipal que el protegeixi.
9.- Generar un itinerari saludable al llarg del nostre riu que tingui com a punt de partida un nou centre de formació (alhora centre d’educació ambiental i centre d’educació viària i ciutadana) ubicat en les immediacions de la nova ciutat esportiva.
10.- Es recolzaran les entitats ecologistes, naturalistes i els centres excursionistes per tal de gestionar millor el gran potencial del medi natural del poble.
Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l\'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.    Veure
Privacidad